“AE2 küçük ölçekli ortaklıklar – Erasmus+ 2021-2027” makalesinde daha öncekilerden (“AB Gençlik Stratejisi” – “Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” – “AE1 Gençlik Değişimi“) farklı olarak AE2 (Ana Eylem 2) ‘ye geçiyoruz. Bu arada, bu tür projeler yeni program ile birlikte başladı.

Ayrıca, Türkçe rehber henüz yayınlanmadığından bu makaleyi doğrudan Program Rehberi’nden çevirdik. Ancak, fazla önemi olmayan yerlere pek değinmeden bazen özet yaptığımız bu makale sizin yeni programı daha iyi anlamanız için L4Y tarafından hazırlanmıştır.

İçindekiler

AE2 Küçük Ölçekli Ortaklıklar: Nedir?

Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük-ölçekli aktörlerin ve okul eğitimi, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim, gençlik ve spor alanlarına ulaşması zor bireylerin programa erişimini genişletmek için tasarlanmıştır. İşbirliği Ortaklıklarıyla karşılaştırıldığında, kurumlara verilen daha düşük hibe miktarları, kısa süre, basit idari gereksinimleri vardır. Bu eylem taban örgütlerine, daha az deneyimli kurumlara, programa yeni gelenlere, giriş engellerini azaltarak, kurumsal kapasitesi daha az olan küçük kurumların da programa ulaşmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda esnek biçimleri de destekleyecektir;
– İlk olarak, faaliyetleri uluslar arası ve Avrupa boyutuna sahip olmasına rağmen ulusal karakterlerle karıştırarak
– İkinci olarak, kurumların imkanları kısıtlı gençlere ulaşmak için daha fazla imkana sahip olmasına izin verir.

Kısaca, KÖO, uluslararası ağın geliştirilmesine ve yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası politikalar arasında sinerji yaratır.

Amaçlar

– Birincisi, programı, yeniler, az deneyimli kurumlar, küçük ölçekli aktörler için genişletmek ve daha cazip hale getirmek. Ayrıca, bu ortaklıklar, kurumların Avrupa düzeyinde işbirliğine giden ilk adım olarak hareket etmelidir.
– İkincisi, imkanları kısıtlı hedef grupların dahil edilmesini desteklemek
– Son olarak, Aktif Avrupa vatandaşlığını desteklemek ve Avrupa boyutunu yerel düzeye getirmek

Ek olarak, her projenin kapsamı/hacmiyle orantılı olarak, İşbirliği Ortaklıklarının ana hedefleri, KÖO için de geçerlidir.

– İlgili kurum ve kuruluşların çalışma ve uygulamalarında kaliteyi artırmak, tek bir sektöre doğal olarak dahil edilmeyen yeni aktörlere açmak;
– Kurumların ulus ötesi ve sektörler arası çalışma kapasitesini geliştirmek;
– Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında ortak ihtiyaçları ve öncelikleri ele almak;
– Dönüşümü ve değişimi sağlamak (bireysel, kurumsal veya sektörel düzeyde), her kurumun bağlamıyla orantılı olarak iyileştirmelere öncelik etmek;

Projeyi Kurmak

Küçük Ölçekli Ortaklık projesi, proje teklifi hibe almak için seçilmeden önce başlayan dört aşamadan oluşur. Planlama, hazırlık, uygulama ve takip. Katılan kurumlar ve katılımcılar faaliyetlerin tüm bu aşamalarında aktif bir rol üstlenerek öğrenme deneyimlerini geliştirmelidir.

– İlk olarak, planlama (öğrenme çıktılarının, faaliyet formatlarının, çalışma programının geliştirilmesinin tanımlanması dahil, faaliyet programı)

– İkinci olarak, hazırlık. (pratik düzenlemeler, katılımcıların seçimi, ortaklarla ve katılımcılar anlaşmaların düzenlenmesi, dilsel/kültürlerarası öğrenim ve görevle ilgili katılımcıların projeye gelmeden önceki hazırlıkları);

– Üçüncü olarak, faaliyetlerinin uygulanması;

– Ve son olarak, takip (faaliyetlerin değerlendirilmesi, doğrulama ve resmi tanıma dahil – uygun olduğu durumlarda – faaliyet sırasında katılımcıların öğrenme çıktıları ve projenin sonuçları).

AE2 Küçük Ölçekli Ortaklıklar: Yatay Yönler

Resmi kriterlere uymaya ve tüm proje ortaklarıyla sürdürülebilir işbirliği düzenlemesine ek olarak, aşağıdaki unsurlar İşbirliği Ortaklıklarının nitel uygulaması ve etkisinin artırılmasına katkıda bulunabilir. Bu nedenle, başvuru sahipleri, aşağıdaki durumlarda bu fırsatları ve boyutları KÖO projeleri tasarlarken hesaba katar.

Çevresel sürdürülebilirlik

Projeler çevre dostu bir şekilde tasarlanıp ve tüm yönleriyle yeşil uygulamaları içermelidir. Kurumlar ve katılımcılar, projeyi tasarlarken çevre dostu bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Projeye dahil olan herkesi çevresel konuları tartışmaya ve öğrenmeye teşvik etmek nelerin olabileceğini düşünerek farklı seviyelerde yapılmalıdır. Ve proje faaliyetlerinin uygulanmasında kurumların ve katılımcıların alternatif, daha yeşil yollar bulmalarına yardımcı olun.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Erasmus+ Programı, tüm eylemlerinde eşit fırsatlar ve erişim, kapsayıcılık ve adaleti teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Program, bu ilkeleri uygulamak, sosyal erişimi farklı geçmişlerden gelen katılımcılar, özellikle de Avrupa Projelerine katılım sorunu yaşayan imkanları kısıtlıları desteklemek için bir Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Stratejisi tasarlanmıştır.. Kurumlar, imkanları kısıtlı katılımcıların görüşleri ve onları tüm süreç boyunca karar verme sürecine dahil etmeyi dikkate alarak erişilebilir ve kapsayıcı proje faaliyetleri tasarlamalıdır.

Dijital boyut

Sanal ve harmanlanmış (blended) öğrenim fırsatları ile sanal işbirliği ve deneyler, başarılı Küçük Ölçekli Ortaklıklar’ın anahtarıdır. Özellikle, okul eğitimi ve yetişkin eğitimi alanındaki projeler, eTwinning, Okul Eğitim Ağ Geçidi ve EPALE Platformlarını çalışma öncesinde, sırasında ve sonrasında birlikte çalışmak için kullanımı şiddetle teşvik edilmektedir. Benzer bir şekilde, Gençlik alanındaki projelerin Avrupa Gençlik Portalı’nı ve Avrupa Gençlik Strateji Platformu kullanmaları cesaretlendirilir.

Ödül Kriterleri

Finansman açısından değerlendirilmek için, tekliflerin en az 60 puan alması gerekir. Ayrıca, aşağıda belirtilen ödül kriteri kategorilerinin her birinde maksimum puanların en az yarısını almaları gerekir. Yani, en az 15 puan “projenin alaka düzeyi, proje tasarımı ve uygulamasının kalitesi” kategorileri için. 10 puan “Ortaklık ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi” ve “etki” kategorileri için.
Yürütme Ajansı tarafından yönetilen Küçük Ölçekli Ortaklıklar için, eşitlik olduğu durumlarda, öncelik “projenin alaka düzeyi” ve ardından “etki” ‘dedir.

AE2 Küçük Ölçekli Ortaklıklar: Projenin alaka düzeyi (maksimum puan 30 puan)

Aşağıdakileri gerçekleştirdiği ölçüde;

– Proje teklifi, Ana Eylemin hedefleri ve öncelikleri ile ilgiliyse. Ek olarak, aşağıdaki durumlarda teklif son derece alakalı olarak değerlendirilecektir:
a-) “kapsayıcılık ve çeşitlilik” önceliğini ve;
b-) Erasmus+ Ulusal Ajanslar tarafından yönetilen merkezi olmayan düzeyde projelerin durumu; Ulusal Ajans tarafından ilan edildiği şekliyle bir veya daha fazla “Avrupa Önceliklerini” ele alıyorsa;

– Ayrıca, katılımcı kuruluşların profili, deneyimi ve faaliyetlerinin, başvurunun yapıldığı alanla ilgiliyse;

– Teklifin, sınırötesi işbirliği ve ağ oluşturma yoluyla kurumların kapasitesini geliştirerek AB düzeyinde katma değer getirmesi.

Proje tasarımı ve uygulamanın kalitesi (maksimum puan 30 puan)

Aşağıdakileri gerçekleştirdiği ölçüde;

– Proje hedefleri açıkça tanımlanmış, gerçekçidir. Katılımcı kurumların ihtiyaçlarına ve hedeflerine, hedef gruplarının ihtiyaçlarına hitap eder;
– Ayrıca, faaliyetler erişilebilir ve kapsayıcı bir şekilde tasarlanmıştır ve imkanları kısıtlılara açıktır.
– Dahası, önerilen metodoloji açık, yeterli ve uygulanabilirdir:
a-) proje çalışma planı açık, eksiksiz ve etkilidir. Hazırlık, uygulama ve paylaşım için uygun aşamalar proje sonuçları;
b-) proje uygun maliyetlidir ve her faaliyete uygun kaynakları aktarır;
– Proje, dijital araçların, öğrenme yöntemlerinin kullanımını fiziksel faaliyetleri tamamlamak, ortak kurumlarla işbirliğini geliştirmek için birleştirir.
c-) Mümkünse: çevrimiçi platformların
– eTwinning,
– EPALE,
– School Education Gateway,
– Avrupa Gençlik Portalı,
– AB Gençlik Strateji Platformu
proje faaliyetlerinin hazırlanması,
uygulanması ve takibi için araçlar olarak kullanılmasıyla projenin Erasmus+ ‘dan ne ölçüde faydalandığı göstermek.
d-) Proje çevre dostu bir şekilde tasarlandı, projenin farklı aşamalarında yeşil uygulamaları içeriyor

AE2 Küçük Ölçekli Ortaklıklar: Ortaklık ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi (maksimum 20 puan)

Aşağıdakileri gerçekleştirdiği ölçüde;

– Proje, katılımcı kurumların profili açısından uygun bir karışımını içerir ;
– Ayrıca, proje, bu eyleme yeni gelenleri ve daha az deneyimli kurumları içerir;
– Dahası, önerilen görev dağılımı, tüm katılımcı kurumların bağlılığını ve aktif katkısını gösterir ;
– Bu arada, teklif, koordinasyon ve iletişim için katılımcı kurumlar arasındaki etkili mekanizmalar içerir;

Etki (maksimum 20 puan)

– Proje önerisi, proje sonuçlarını katılımcı kurumun gündelik çalışmasına entegre etmek için somut ve mantıklı adımlar içerir;
– Proje, katılımcılarını ve katılımcı kurumların yanı sıra daha geniş toplulukları da olumlu etkileme potansiyeline sahiptir;
– Ayrıca, proje teklifi, proje sonuçlarını değerlendirmek için uygun bir yol içerir ;
– proje önerisi, aşağıdaki sonuçlara ulaşmak için somut ve etkili adımlar içerir:
a-) Proje sonuçlarının katılımcı kurumlar tarafından bilinmesi,
b-) Proje sonuçlarını diğer kurumlar ve halkla paylaşmak
c-) Ve Avrupa Birliği finansmanını açıkça kabul etmek.

Hibe Kuralları

İlk olarak, önerilen finansman modeli, proje için toplam hibe miktarına karşılık gelen bir menüden seçilir.
Daha sonra, başvuru sahipleri, yapmak istedikleri faaliyetlere üstlenmek ve ulaşmak istedikleri sonuçlara göre bunlar arasından seçim yapacaklardır.
Tek seferlik miktarlar:
30.000 EUR
60.000 EUR

Gereklilikler

Küçük ölçekli ortaklıkların, yeni gelenlerin, daha az deneyime sahip kurumların dahil edilmesi ve onların programa erişimi için bir araç olduğunu düşünerek, bu eylem kapsamında bir hibe başvurusunda bulunmak için gereken bilgi düzeyi, AB Mali Düzenleme kurallarına uyumu sağlayacak ve basit olacaktır.
Bu nedenle, projenin tanımı hedefler, önerilen faaliyetler, beklenen sonuçlar dahil etmelidir.
Bu arada, hedefler, faaliyetler ve beklenen sonuçlar açıkça birbiriyle bağlantılı olmalı ve tutarlı bir şekilde sunulmalıdır.
Başvurular ayrıca, ana kilometre taşlarının tamamlanması için beklenen tarihi de içeren genel bir proje zaman çizelgesi içerecektir.
Dahası, başvuru sahipleri, değerlendiricilerin uygunluğu değerlendirebilmesi için, bütçe planı, her bir faaliyetin yanı sıra her bir faaliyetin diğer faaliyetlerle tutarlılığı hakkında yeterli bilgi sağlamalıdır.
.
Proje bütçesi, planlanan proje faaliyetlerini listelemeli ve her bir faaliyete tahsis edilen hibe bölümünü göstermelidir..

AE2 Küçük Ölçekli Ortaklıklar: Sonuç

Sonuç olarak, bu makale Küçük Ölçekli Ortaklıklar hakkında Program Rehberi’nden yer alan bilgilerin tercümesi ile oluşturularak sizlerin yararlanması için sunulmuştur.

Bu arada, aşağıda bültenimize abone olmayı unutmayın
Ayrıca, Facebook grubumuzda sorularınıza elimizden geldiğince yanıt vereceğiz.

Görsel: Pixabay